|  | 

Ślub i wesle

Rozwodowe problemy

Jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmujemy w życiu, jest postanowienie o wzięciu ślubu. Jedną z najtrudniejszych ? decyzja o wystąpieniu o rozwód. Musimy przyznać się przed sobą, partnerem i obcą osobą sędziego do porażki. Sprawa komplikuje się, gdy występujemy o rozwód kościelny.

Rozwód cywilny, czyli orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa ogłasza sędzia sądu okręgowego. Przestaje istnieć wspólnota majątkowa małżonków, a sąd może decydować o podziale władzy rodzicielskiej i zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa majątku. Sąd może przyznać alimenty dziecku lub jednemu z małżonków, żyjącemu w niedostatku. Sąd może orzec winę rozpadu małżeństwa ? winny może być jeden z małżonków, oboje lub żadne z nich. Osoba niewinna rozpadu może żądać przyznania alimentów od osoby uznanej za winną. Występując o rozwód należy wnieść pozew do sądu okręgowego i opłatę skarbową w wysokości 600 złotych.

Czym jest rozwód?

Rozwód kościelny to w zasadzie unieważnienie małżeństwa, gdyż kościół rzymskokatolicki uznaje rozwiązanie związku małżeńskiego jedynie w przypadku śmierci jednego lub obojga małżonków. Rozwiązanie małżeństwa kościelnego może także nastąpić drogą dyspensy wydanej przez papieża w przypadku niedopełnienia małżeństwa lub zawarcia go przez osoby nieochrzczone.

Unieważnienie małżeństwa, to powrót do stanu sprzed jego zawarcia ?

kobieta wraca do nazwiska panieńskiego, ale dzieci są uznane za pochodzące ze związku małżeńskiego. Unieważnienie małżeństwa można stwierdzić, jeżeli wystąpiły następujące przeszkody lub wady: choroba psychiczna, niepełnosprawność intelektualna, całkowite ubezwłasnowolnienie, wykluczenie wierności lub potomstwa, niepełnoletność, pokrewieństwo, różna wiara, święcenia, brak świadomości wstępowania w związek małżeński w chwili jego zawarcia, małżeństwo per procura, uprowadzenie, impotencja, przymus.

Rozwód kościelny wiąże się z wyższymi opłatami, dłuższym czasem trwania procesu, zeznaniami stron i świadków (jak w procesie cywilnym) oraz badaniami psychologicznymi. Rozstrzyga sąd kościelny, wskazując, które z małżonków działało w złej wierze, czyli zawierając małżeństwo wiedziało o czynnikach mogących prowadzić do jego unieważnienia.

Zarówno w trakcie procesu cywilnego, jak i kościelnego możemy napotkać na szereg problemów. Pozwy muszą być podpisane przez oboje małżonków, a nie zawsze obie strony wyrażają zgodę na rozwód, zwłaszcza kościelny. Może dochodzić do konfliktów na tle podziału prawa do opieki na dziećmi oraz podziału majątku, które bardzo często przedłużają proces lub wymagają odrębnego postępowania sądowego.

rozwodowe-problemy

ABOUT THE AUTHOR